Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ( ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ ) - Μετά ερμηνείας
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 
Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό,

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γεννηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
να έρθει η βασιλεία σου˙ να γίνει το θέλημά σου και από τους 
ανθρώπους, όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις.

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο.

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
Και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως κι εμείς 
τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες.

καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό.

Ὅτι σοῦ ἐστίν ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 Γιατί σ’ εσένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα.
Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου